SİVRİCE İLÇESİ
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 
BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELİ İNŞAAT MÜHENDİSİ ALIM İŞİ
ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

 
GENEL ŞARTLAR:
 1. Türk Vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 4. Askerlik durumu itibariyle;
4.a) Askerlikle ilgisi bulunmamak
4.b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak
4.c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 1. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 2.  
 1.  En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olmak,
 2. En az 2 yıllık iş tecrübesine sahip olmak.
 3. Terör örgütlerine ve ya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin Milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olup olmadığına ilişkin yaptırılacak Güvenlik ve Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması.
 
BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER
 1. Başvurular en geç 28.05.2018 tarihi mesai bitimine (saat 17:00) kadar Sivrice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığı Hükümet Konağı Kat:3 Sivrice/ELAZIĞ adresine şahsen yapılacaktır. Posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir.
 2. Başvuru İçin İstenen Belgeler:
a) Sivrice İlçesi KHGB’den temin edilerek açık ve eksiksiz olarak doldurulmuş Başvuru Formu.
b) Güvenlik ve arşiv araştırma formu (Birlik Başkanlığından temin edilecek fotoğraflı form).
c) Yükseköğrenim diploması.
d) 3 adet vesikalık fotoğraf.
e) Adli sicil kaydı.
f) Askerliğini bitirdiğine dair belge.
g) Nüfus cüzdanı fotokopisi.
h) Sağlık raporu (Aile Hekimi Yeterli Olacaktır.)
ı) İş tecrübesini kanıtlar nitelikte SGK giriş-çıkış belgeleri, hakediş raporları, projeler ve varsa tercihen özel sektörde inşaat, imalat ve taahhüt işini yapan firmadan/firmalardan referans mektubu.
 
 1. Eksik belge ve/veya bilgi bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.  
 
 
 
Mustafa TEMİZ
Sivrice Kaymakamı
Birlik Başkanı