İhale İlanı

Sivrice ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından bildirilmiştir.
Elazığ İli Sivrice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına ait 1 Adet Binek Otomobilin satış işi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği” nin 17/a Maddesine Göre Açık İhale Usulü İle İhale edilecektir.
1- İdarenin
   a) Adresi                                           : Sivrice ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
  Hükümet Konağı Kat:3 Sivrice/ELAZIĞ
   b) Telefon ve faks numarası               : 0424 411 2615 – 0424 411 2409
   c) Elektronik posta adresi (varsa)        : sivricekhgb@hotmail.com  
2- İhale konusu yapım işinin
  1. İşin Adı                               : 1 Adet Binek Otomobilin satış işi
  2. Niteliği, türü ve miktarı        : Binek Otomobilin satış işi
Aracın Plakası 
23 FN 750
Cinsi 
OPEL
Markası
VECTRA 1.6İ 16V COMFORT
Tipi 
OTOMOBİL
Motor Şasi Numarası
WOLOZCF6961011878
Modeli 
2006
Kilometresi 
210.000 Km
 
3- İhalenin
  1. Yapılacağı yer                    : Sivrice Kaymakamlığı Toplantı Salonu
  2. Tarihi ve saati                     : 27/02/2018 - 14:00
 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
 
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.2.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.7. İsteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi.

4.1.5. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
İhale tüm isteklilere açıktır.
           İhalede yerli istekliler lehine % - oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
           İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
6- İhale dokümanı Sivrice Kaymakamlığı adresinde görülebilir. 50,00 TL (Elli Türk Lirası)  karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
 
7- Teklifler ihale saatine kadar Sivrice Kaymakamlığı Toplantı Salonu adresine verilecektir. İadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
          Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir. Kısmi teklif  
her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
             Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
             Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir. Kısmi teklif  

 
9- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 
10- Konsorsiyumlar ihaleye teklif verebilirlerveremezler.
 
İHALE KONUSU ARACIN GÖRÜLMESİ:
Madde 11- İhale konusu araç, ihaleden önce istekliler tarafından görülebilir.
 
DİĞER HUSUSLAR:
Madde 12-
1) Araç arka tampon ve bagaj kapısı hafif hasar almış olup Birlik Başkanlığımız tarafından, arka tampon ve bagaj kapısı boyatılmıştır.
2) Satış işlemlerinden doğabilecek her türlü vergi, resim, harç ve mali yükümlülükler alıcıya aittir.
3) Taşıt İhalelerinde Taşıt Alım ve Ek Taşıt Alım Vergisinin ödenmesinin gerektiği hallerde, alıcı tarafından verginin ödendiğini gösterir belgesinin işlemlerin tamamlanmasından önce ihaleyi yapan idareye ibraz edilmesi gerekmektedir.
4) Kurumumuz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya istediğine vermekte tamamen serbesttir.
5) Uygulamadan doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde Elazığ Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
6) İlanda belirtilmeyen maddeler için şartnamedeki hükümler geçerlidir.
 
      İlan Olunur.19/02/2018
 
 
Mustafa TEMİZ
Sivrice Kaymakamı
Birlik Başkanı