İHALE İLANI
 
SİVRİCE İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
 
         “Kösebayır Köyü Yazı mezrası içmesuyu tesisi yapım işi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği” nin 17/a. Maddesine Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.
 
1- BİRLİĞİN
 
 
a) Adresi
: Sivrice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
  Hükümet Binası    -   ELAZIĞ
 
b) Telefon ve faks numarası
: Tel  : ( 0 424 ) 411 26 15
  Faks : ( 0 424 ) 411 24 09
 
c) Elektronik posta adresi (varsa)
: sivricekhgb@hotmail.com
 
2-İHALE KONUSU YAPIM İŞİNİN
 
 
a) Adı, niteliği, türü, miktarı
: Kösebayır Köyü Yazı mezrası içmesuyu tesisi yapım işi    
 
 
b) Yapılacağı yer
Sivrice İlçesi Kösebayır Köyü
 
 
c) İşe başlama tarihi
: Sözleşmenin imzalandığının, idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 5 (Beş) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.
 
 
d) İşin süresi
: Yer teslim tarihinden itibaren 60 ( Altmış ) takvim
 günüdür.
 
3-İHALENİN
 
 
a) Yapılacağı yer
: Sivrice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı (İhale Odası)
 
 
b) Tarihi ve saati
: 20/ 04/ 2017 Perşembe günü –  Saat: 14:00
 
 
 
 
 
       
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1- Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2- Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası belgesi.
4.1. 2.1 – Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1. 2.2 – Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1. 3 – Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza sirküleri.
4.1.3.1 – Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4- İdari Şartnamenin 10 ncu maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,
4.1. 5 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1. 6 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırmayacağına dair taahhütname.
4.1.8 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge.  
4.1.9- Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ait beyanname.
4.2 - Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler, Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler:
4.2.1- İş deneyim belgeleri,
4.2.2-  İsteklinin mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler.
4.2.3 – İsteklinin son on beş ( 15 ) yıl içinde yurt içinde ve dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70 ‘ i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.
4. 2. 4  - Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler:
Bu iş için asgari ekipman;
a) 1 adet kanal kazıcı (ekskavatör)
b) 1 adet kamyon
Yukarıda belirtilen araç-gereç için, Yapı araçları taahhütnamesi verilmesi. (Sadece taahhütname verilmesi yeterli olacaktır.)
 
4.2.5– İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için idarece şartnamesinde ön görülen 1 İnşaat Mühendisi istihdam edeceğine dair taahhütname getirilmesi zorunludur.
4.3. - Bu ihalede benzer iş olarak; İçmesuyu Tesisi Yapım İşleri, Kanalizasyon İşleri, İçmesuyu Arıtma Tesisi İnşaatı ve Kapalı Sistem Sulama İşleri kabul edilecektir. Bu işte iş deneyim belgesi olarak diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye katılacak olan isteklilerden yalnızca İnşaat Mühendisi veya Mimar olanlar benzer işlere denk sayılacaktır.  
5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6- İhale dokümanı Sivrice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı – Hükümet Binası- Kat:1 adresinde görülebilir ve 500,00 - TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7- Teklifler ihale saatine kadar, bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
8-İstekliler tekliflerini, Teklif Birim Fiyat Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle Teklif Birim Fiyat sözleşme imzalanacaktır.
9- İstekliler, teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere, kendileri belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.
11-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
12- Bütün tekliflerin reddedilmesinde ve ihalenin iptal edilmesinde birlik yetkilidir. Birliğin bu işleminden dolayı herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
 
           İlan olunur.11/04/2017  
 
 
 
 
 
 
Mustafa TEMİZ
 
 
Sivrice Kaymakam V.