İhale İlanı

Sivrice ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından bildirilmiştir.
Elazığ İli Sivrice Spor Salonu Yapım İşi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği” nin 17/a Maddesine Göre Açık İhale Usulü İle İhale edilecektir.
1- İdarenin
   a) Adresi                                           : Sivrice ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
  Hükümet Konağı Kat:3 Sivrice/ELAZIĞ
   b) Telefon ve faks numarası               : 0424 411 2615 – 0424 411 2409
   c) Elektronik posta adresi (varsa)        : sivricekhgb@hotmail.com  
2- İhale konusu yapım işinin
  1. İşin Adı                               : Sivrice Spor Salonu Yapım İşi
  2. Niteliği, türü ve miktarı        : Spor Salonu Yapım İşi
  3. Yapılacağı yer                    : Sivrice İlçesi
  4. İşe başlama tarihi               : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde
                                                  yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
  1. İşin süresi                           : Yer tesliminden itibaren 180 (Yüzseksen) takvim günüdür.
3- İhalenin
  1. Yapılacağı yer                    : Sivrice Kaymakamlığı Toplantı Salonu
  2. Tarihi ve saati                     : 05/01/2018 - 14:00
 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik
     değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
 
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.2.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 nci maddesinin  (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.
 
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.7. İsteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi.

4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılmayacağına dair taahhütname.

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
 
4.2.1. İş deneyim belgeleri
İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
 
4.3. İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler
a) İhale konusu işte anahtar teknik personel istenmemektedir.
b) Şantiyede çalışacak teknik personel
İstekliler ihale konusu işi yerine getirebilmek için aşağıda sayı ve niteliği belirtilen teknik personeli inşaat mahallinde bulunduracaklarına dair teknik personel taahhütnamesi vermek zorundadır.
Adet     Pozisyon                     Mesleki Unvanı                        Asgari Deneyim
1          Mühendis - Mimar         İnşaat Mühendisi veya Mimar    3 Yıl
1          Mühendis                     Elektrik Mühendisi                     3 Yıl
1          Mühendis                     Makine Mühendisi                     3 Yıl

 
4.4- Bu ihalede benzer iş olarak, yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan B(III) Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; Bu işte iş deneyim belgesi olarak diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye katılacak olan isteklilerden yalnızca İnşaat Mühendisi veya Mimar olanlar benzer işlere denk sayılacaktır.
 
5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
İhale tüm isteklilere açıktır.
           İhalede yerli istekliler lehine % - oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
           İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
6- İhale dokümanı Sivrice Kaymakamlığı adresinde görülebilir. 2.000,00 TL (İkibin Türk Lirası)  karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
 
7- Teklifler ihale saatine kadar Sivrice Kaymakamlığı Toplantı Salonu adresine verilecektir. İadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
8- İstekliler tekliflerini, Anahtar Teslimi Götürü Bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle yapım işlerine ait tip sözleşme (Anahtar Teslimi Götürü Bedel işler için) imzalanacaktır. Bu ihalede, Anahtar Teslimi Götürü Bedel fiyatı verilecek, verilecek Anahtar Teslimi Götürü Bedel fiyatlarının toplamı teklif mektubuna yazılacaktır.
             Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir. Kısmi teklif  
her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
             Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
             Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir. Kısmi teklif  

 
9- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 
10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 180 takvim günü olmalıdır.
 
11- Konsorsiyumlar ihaleye teklif verebilirlerveremezler.
 
      İlan Olunur.28/12/2017
 
 
Mustafa TEMİZ
Sivrice Kaymakamı
Birlik Başkanı